Phạm vi của kiến thức là để lên tiếng, và quyền lợi của sự sáng suốt là lắng nghe.
It is the province of knowledge to speak, and it is the privilege of wisdom to listen.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-18T07:26:19+07:00 , , DanhNgon.Net