Khi còn nghèo đói, không có tự do thật sự.
While poverty persists, there is no true freedom.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T22:43:21+07:00 , , , , DanhNgon.Net