Hiện thực có thể bị đánh bại nếu trí tưởng tượng đủ nhiều.
Reality can be beaten with enough imagination.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-19T00:43:19+07:00 , DanhNgon.Net