Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch.
I learn from my mistakes. It’s a very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T18:46:12+07:00 , , , , DanhNgon.Net