Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng.
There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-26T11:49:02+07:00 , , , , , , DanhNgon.Net