Trường học nên giữ một vai trò chủ động trong việc định hướng các thay đổi xã hội, và tham gia vào việc xây dựng trật tự xã hội mới.
Schools should take an active part in directing social change, and share in the construction of a new social order.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T04:35:48+07:00 , , DanhNgon.Net