Mỗi tiến bộ lớn trong khoa học đều bắt nguồn từ sự táo bạo trong tưởng tượng.
Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T22:23:48+07:00 , , , DanhNgon.Net