Sự tiến bộ bắt đầu khi ta bắt đầu chấp nhận điểm yếu của mình.
Growth begins when we begin to accept our own weakness.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T21:31:58+07:00 , , DanhNgon.Net