Tác giả: Jean Vanier

Sự tiến bộ bắt đầu khi ta bắt đầu chấp nhận điểm yếu của mình.
Growth begins when we begin to accept our own weakness.

0