Những lời khen ngợi đến từ tình yêu thương không khiến ta trở nên kiêu căng, mà khiến ta biết tự khiêm hơn.
The praise that comes from love does not make us vain, but more humble.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-11T02:45:27+07:00 , , , DanhNgon.Net