Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T12:17:23+07:00 , DanhNgon.Net