Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-01T21:01:59+07:00 , , , DanhNgon.Net