Chúng ta tìm sự an ủi ở những người đồng thuận với ta – và tìm sự tiến bộ ở những người không.
We find comfort among those who agree with us – growth among those who don’t.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T17:43:26+07:00 , DanhNgon.Net