Tác giả: Frank A Clark

Nếu bạn có thể tìm được một con đường mà không có chướng ngại vật, có lẽ nó chẳng dẫn tới đâu cả.
If you can find a path with no obstacles, it probably doesn’t lead anywhere.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta tìm sự an ủi ở những người đồng thuận với ta – và tìm sự tiến bộ ở những người không.
We find comfort among those who agree with us – growth among those who don’t.