Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh.
Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism – and wars.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-18T19:01:22+07:00 , DanhNgon.Net