There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-01T02:47:41+07:00 , DanhNgon.Net