Từ khóa: Thanh thản

Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
一个人如果不能从内心去原谅别人,那他就永远不会心安理得。

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho ta sự thanh thản.
Courage is the price that life exacts for granting peace.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.
Nobody can bring you peace but yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,