Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T01:47:41+07:00 , DanhNgon.Net