Từ khóa: Hệ thống

Cách để xây dựng một hệ thống phức tạp có thể hoạt động là xây dựng nó từ những hệ thống đơn giản đã hoạt động.
The way to build a complex system that works is to build it from very simple systems that work.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta nên tìm kiếm một hệ thống cung cấp phương tiện cho những kỹ năng và tài năng đó, để ai cũng có thể tìm được phương hướng làm việc và phụng sự theo cách phù hợp nhất với điểm mạnh của mỗi cá nhân.
We should seek a system that provides outlets for those skills and talents so that everyone can find a way to work and serve in a manner that best suits the strengths of each individual.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tốt nhất là làm mọi việc một cách có hệ thống, bởi chúng ta chỉ là con người, và sự hỗn loạn là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta.
It is best to do things systematically, since we are only humans, and disorder is our worst enemy.

Tác giả:
Từ khóa:

Hệ thống là không có hệ thống nào. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quy trình. Apple là một công ty rất có tính kỷ luật, và chúng tôi có những quy trình tốt. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Quy trình khiến bạn hoạt động hữu hiệu hơn.
The system is that there is no system. That doesn’t mean we don’t have process. Apple is a very disciplined company, and we have great processes. But that’s not what it’s about. Process makes you more efficient.

Luôn luôn dễ phá hủy một hệ thống phức tạp hơn là điều chỉnh nó một cách có lựa chọn.
It is always easier to destroy a complex system than to selectively alter it.

Tác giả:
Từ khóa: