Từ khóa: Quy trình

Hệ thống là không có hệ thống nào. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quy trình. Apple là một công ty rất có tính kỷ luật, và chúng tôi có những quy trình tốt. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Quy trình khiến bạn hoạt động hữu hiệu hơn.
The system is that there is no system. That doesn’t mean we don’t have process. Apple is a very disciplined company, and we have great processes. But that’s not what it’s about. Process makes you more efficient.

Quy trình thích hợp, không nên gây cản trở cho tiến triển. Quá tập trung vào quy trình, đã khiến nhiều người không thấy được tiến triển hữu hình và cẩn trọng.
Proper process, should not hinder progress. Too much focus on process, has left many blind to measured, tangible progress.

Tác giả:
Từ khóa: