Tác giả: Kevin Kelly

Cách để xây dựng một hệ thống phức tạp có thể hoạt động là xây dựng nó từ những hệ thống đơn giản đã hoạt động.
The way to build a complex system that works is to build it from very simple systems that work.

Tác giả:
Từ khóa: