Cách để xây dựng một hệ thống phức tạp có thể hoạt động là xây dựng nó từ những hệ thống đơn giản đã hoạt động.
The way to build a complex system that works is to build it from very simple systems that work.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-13T20:14:26+07:00 DanhNgon.Net