Từ khóa: Cầu thị

Kỹ năng tốt nhất của tôi là sự cầu thị. Tôi là miếng bọt biển và năng nổ muốn học hỏi.
My best skill was that I was coachable. I was a sponge and aggressive to learn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thấy phải thời theo, có lỗi thời đổi.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tin rằng tất cả những người thông tuệ nên giữ vững hai phẩm chất này trong suốt cuộc đời: tò mò và cầu thị.
What I believe is that all clear-minded people should remain two things throughout their lifetimes: Curious and teachable.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người có tinh thần cầu thị tìm kiếm những ai nói sự thật với mình, thậm chí dù sự thật ấy có đau đớn, bởi điều đó bảo vệ họ và khiến họ trở thành con người, và người lãnh đạo tốt hơn.
Coachable people seek out those who speak truth to them, even if it is a painful truth, because it protects them and it makes them a better person and leader.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sẵn lòng lắng nghe người khác, và có tinh thần cầu thị. Bạn không đúng về mọi thứ đâu… không ai có thể đúng về mọi thứ.
Be willing to listen to others and be teachable. You’re not right about everything… nobody is.

Tác giả:
Từ khóa:

Những đứa trẻ không biết cầu thị trở thành những người lớn thất nghiệp. Hãy dạy con mình quen đối mặt với sự hà khắc của người khác! Đó là cuộc đời, chấp nhận đi!
Uncoachable kids become unemployable adults. Let your kids get used to somebody being tough on them! That’s life, get over it!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không có tinh thần cầu thị chỉ học được qua kinh nghiệm. Bi kịch là anh ta chẳng đi xa được hơn nỗi khốn khổ của chính mình.
The unteachable man is sentenced to being taught only by experience. The tragedy is he reaches nothing further than his own pain.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.
One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.