Tác giả: Publilius Syrus

Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả.
To do two things at once is to do neither.

Tác giả:
Từ khóa:

Vì động cơ tốt, làm sai cũng là đức hạnh.
Honesta turpitudo est pro causa bona.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng làm gì mình sẽ thấy hối tiếc.
Cave ne quidquam incipias, quod post poeniteat.

Tác giả:
Từ khóa: