Tác giả: Nguyễn Trãi

Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Làm biếng ngồi ăn lở núi non.

1
Tác giả:
Từ khóa:

Nên thợ, nên thầy vì có học
No ăn, no mặc bởi hay làm.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui
Lập thân vi tất cần đọc nhiều sách
Tu kỷ tri vi thiện lạc Tri thân vi tất độc đa thư

1
Tác giả:
Từ khóa:

Thế sự, trai yêu thiếp mọn
Nhân tình, gái nhớ chồng xưa.

1
Tác giả:

Càng thuở già, càng cốt cách
Một phen giá, một tinh thần

0
Tác giả:
Từ khóa:

Phú quý lòng hơn phú quý danh.

0