Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai, trừ khi bạn đang giúp họ đó đứng lên

-

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.
Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

-