Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai, trừ khi bạn đang giúp họ đó đứng lên

-