Đừng bao giờ cúi xuống trên bất kỳ ai, trừ khi bạn đang giúp họ đó đứng lên

-

One thought on “Cúi xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *