Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta.
Words may show a man’s wit but actions his meaning.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-06T17:41:06+07:00 , , , , DanhNgon.Net