Vui sướng và tự do, tín ngưỡng đơn giản của tuổi thơ.
Delight and liberty, the simple creed of childhood.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-26T17:08:02+07:00 , , , DanhNgon.Net