Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.
Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T05:22:06+07:00 , , , , DanhNgon.Net