Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T02:34:12+07:00 , , DanhNgon.Net