Đừng bao giờ vờ coi rằng những gì bạn không có là không đáng có.
Never pretend that the things you haven’t got are not worth having.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T01:47:19+07:00 DanhNgon.Net