Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.
If you can’t fail, you can never get better.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-20T02:18:33+07:00 , , DanhNgon.Net