Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.
Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-05T06:29:38+07:00 , , , , , DanhNgon.Net