Trong mọi hiện tượng, sự bắt đầu luôn luôn là thời điểm đáng chú ý nhất.
In every phenomenon the beginning remains always the most notable moment.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-14T16:53:40+07:00 , DanhNgon.Net