Một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày.
A lie can run round the world before the truth has got its boots on.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-28T20:56:58+07:00 , , , , DanhNgon.Net