Tác giả: Terry Pratchett

Một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày.
A lie can run round the world before the truth has got its boots on.

Trao cho người ta ngọn lửa và giữ người ta ấm được một ngày. Khiến người ta bốc lửa và người ta sẽ ấm được một đời.
Give a man a fire and keep him warm for a day. Light a man on fire and he will be warm for rest of his life.

Tác giả:
Từ khóa: