Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.
The most common form of despair is not being who you are.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-11T08:14:18+07:00 , DanhNgon.Net