Nghịch cảnh không chỉ kéo con người lại gần nhau mà còn làm nảy sinh thứ tình bạn nội tâm đẹp đẽ.
Adversity not only draws people together, but brings forth that beautiful inward friendship.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T22:39:40+07:00 , , , DanhNgon.Net