Hãy học cách trân trọng bản thân, có nghĩa là: hãy đấu tranh vì hạnh phúc của mình.
Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T09:21:34+07:00 , , DanhNgon.Net