Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết.
Nothing right can be accomplished in art without enthusiasm.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-14T09:42:23+07:00 , DanhNgon.Net