Rất dễ để có nguyên tắc khi bạn giàu có. Quan trọng là phải có nguyên tắc khi bạn nghèo khổ.
Its easy to have principles when you’re rich. The important thing is to have principles when you’re poor.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-04T21:42:03+07:00 , , , DanhNgon.Net