Đừng an phận với những gì cuộc đời cho bạn; hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xây dựng nên điều gì đó.
Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-05T10:30:08+07:00 , , DanhNgon.Net