Tác giả: Ashton Kutcher

Đừng an phận với những gì cuộc đời cho bạn; hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xây dựng nên điều gì đó.
Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.

Tác giả:
Từ khóa: ,