Sự giàu có tốt nhất là từ bỏ những ham muốn quá mực.
The best kind of wealth is to give up inordinate desires.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-04T05:25:28+07:00 , , DanhNgon.Net