Tôi là người thông thái nhất trên đời, vì tôi biết một điều, rằng tôi chẳng biết gì cả.
I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T01:34:20+07:00 , DanhNgon.Net