Ngôn từ lừa lọc không chỉ chính chúng hiểm độc, mà chúng tiêm nhiễm vào tâm hồn cái ác.
False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-20T22:11:34+07:00 , , , , , DanhNgon.Net