Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra tài năng của mình. Mục đích của cuộc sống là trao nó đi.
The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-24T07:37:18+07:00 , , , DanhNgon.Net