Bất cứ ai chỉ sống với những gì mình có đều phải khổ vì sự thiếu tưởng tượng.
Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-11T06:22:18+07:00 , DanhNgon.Net